سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
شاهرخ شاه حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا

چکیده:

راکتورهای بستر ثابت در چرخه تولید آمونیاک به روش کلاگ در صنعت از اهمیت خاصی برخوردارن د. در این تحقیق مد ل سازی یک راکتور صنعتی بستر ثابت انجام شده است. این راکتور شامل چهار بستره و یک مبدل داخلی می باش د. برای کنترل دما بین بسترها عمل کوئنچ انجام می شود. مدل سازی در حالت ی ک بعدی و دو بعدی انجام شده و نتایج حاصل با داد ه های صنعتی مقایسه گردیده است . همچنی ن خطای ناشی از فرض آدیاباتیک بودن بستر بدست آمده است. برای حل عددی به روش تفاضل محدود، دستگاه معادلات پار های به یک دستگاه جبری تبدیل شده و ای ن دستگا ه به روش گوس حل شد ه است. همچنین بستر کاتالیستی در نر مافزارFemlab مدل شده و معادلات حاصل با روش المان محدود حل گردید ه است. بررسی نتایج نشان م یدهد کهگرادیان دمایی زیادی در قسمت های نزدیک دیواره وجود دارد . اختلاف دما در دو مدل از ۲C تا ۶Cبسترهای مختلف متفاوت می باشد. اگرچه این اختلاف در غلظت ها و درصد تبدیل ناچیز است.