سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید اسماعیل نقیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، شرکت برق منطقه ای مازندران
سجاد نجفی روادانق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید عبدالرحیم سجادی – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت ارزیابی جرقه زنی فاز به زمین و نیز جرقه زنی مخالف ( جرقـه زنـی از بدنـه دکـل بـه هادیهای فاز ) با در نظـر گیـری سـه نـوع مـدل دکـل یعنـی MULTISTORY، مدل دکل بـه صـورت MULTISTORYساده شده و نیز مدل دکل به صورت خط گسـترده سـاده کـه موج صاعقه به صورت یک موج سیار با سرعت نور در طـول دکل در حرکت است ، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بـه صورت شبیه سازی با استفاده از نرم افزار EMTP ارائـه شـده است . همچنین چگون گی و احتمال وقـوع جرقـه در فازهـای مختلف برای انواع مدل دکلها بررسی شده و با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، مدل دکـل بهینـه جهـت سیسـتم فـوق توزیع ارائه شده است .