سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید صالحی پور – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، شرکت متن بین الملل
سلمان کهربایی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، شرکت متن بین الملل
سعید افشارنیا – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
نیما گوهری بروجردی – مرکز تکنولوژی نیرو

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روز افزون واحد های تولید پراکنده و افزایش استفاده از انـرژی هـای نـو، توربینهـای بـادی جنبـه اقتصادی یافته و به مرور درصد تولید توان این توربینها نسب ت به سایر منابع در شبکه رو به گسترش است که کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست . بنابراین تحلیل و مدلسازی این توربینها و مطالعــه رونــد تغییــرات پارامترهــای الکتریکــی و بررســی پایداری آنها نسبت به اغتشاشات سیستم و تغییـرات سـرعت باد از جنبه های مختلفی حائز اهمیت می باشد که مهمترین آنها مساله پایداری ولتاژ است . برای آنالیز تأثیر ازدیاد تولیـدات انـرژی بـرق از تـوربین هـای بادی و نیروگـاه هـای بـادی روی پایـداری سیسـتم قـدرت ، مطالعات دینـامیکی بـا مـدل سـازی کامـل سیسـتم قـدرت و نیروگاه بادی انجام گرفته است . در این مقاله ابتدا به مدلسا زی دینامیکی سایتها و توربینهای بادی پرداخته شده که مدلسـازی برای نیروگاه والفجر واقع در منجیل صـورت گرفتـه و نتـایج مطالعــات پایــداری توســط شــبیه ســازی در نــرم افــزار DIgSILENT ارایه می شود . مشکلاتی که برای پایداری گـذرا و نیز پایداری ولتاژ نیروگاه های بادی مطرح می شود با استفاده از جبران سازهای موازی نظیـر SVC و STATCOM بررسـی می شوند و نتایج شـبیه سـازی، تـاثیر بکـار گیـری ایـن ادوات FACTS. را نمایش می دهند