سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شاهرخ آبادی – کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحلیل مسئله نشت از پی سدها وحل معادله دیفرانسیل حاکمه (لاپلاس)، به دلیل شرایط مرزی پیچیده از روشهای عددی همچون تفاضلات محدود یا اجزا محدود استفاده میشود. در سالهای اخیر روشهای محاسباتی جدیدی معرفی شده اند، که از آن جمله می توان به روش بدون شبکه المان طبیعی (NEM) اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است تا چگونگی کاربرد این روش در مدلسازی مسائل نشت با وجود محیط های عایق در ناحیه مسئله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. به این منظور تحلیل مسئله نشت از پی یک سد بتنی با وجود پرده آببند(محیط عایق) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشت با روش المان طبیعی با نتایج حاصل از نرم افزار Plaxis8.5 بر پایه المان محدود مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان دهندهی دقت روش المان طبیعی و سادگی این روش در مدل سازی و تعریف محیط های عایق میباشد.