سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا نظرپور – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
سعید صاحبدل فر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

هیدروژن زدایی از پارافی ن ها یکی از واکنش های مهم در صنایع پتروشیمی است . در مورد پارافی نهای سبک به دلیل غیر فعال شدن نسبتاً سریع کاتالیست، در برخی فناور ی ها از راکتورهای بستر متحرک استفاده م ی شود که در آن کاتالیست غیر فعال شده به تدریج با کاتالی ست تازه فعال شده جایگزین م ی شود. بنابراین افزایش مقیاس کارایی کاتالیس ت ها، که در راکتورهای ساده بستر ثابت آزمایشگاهی سنجیده م ی شود، به راکتورهای صنعتی بستر متحرک در تجاری کردن کاتالیست آزمایشگاهی اهمیت زیادی دار د. در کار حاضر مدلی برای کارایی راکتور بستر م تحرک شعاعی ارائه شده است . به کمک این مدل م ی توان با استفاده از ثاب تهای سینتیکی حاصل از نتایج یک راکتور بستر ثابت، کارایی را در یک راکتور بستر متحرک با مقیاس متفاوت پیش بینی کرد . چنین
مدلی برای افزایش مقیاس و تعیین شرایط بهینه راکتور صنعتی مفید خواهد بود . مدل با استفاده از داد ه های آزمایشگاهی و صنعتی برای دهیدروژناسیون ایزوبوتان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج مطلوبی مشاهده شد.