سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دشتی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مد لسازی صورت گرفته برای رشد و مورفولوژی ذرات در پلیمریزاسیون پلی پروپیلن فاز دوغابی، نقش اجزا ء مختلف نظیر غلظ ت کاتالیست، کمک کاتالیست، غلظت واکنشگرها، مقاومت انتقال جرم و تاثیر ثوابت سینتیکی روی سرعت پلیمریزاسیون، خواص پلیمر تولیدی از جمله طول متوسط عددی زنجیر، شاخص پراکندگی و فاکتور رشد ذره بصورت کیفی و کمی با مدلهای مهم در این زمینه مقایسه و بررسی شد . با توجه به طبیع ت ناهمگ ن کاتالیست زیگلر- نات ا، بررسی چندگانگی مراکز فعا ل سطح آن ضرورت دارد، ولی با توجه به حجم مطالعات و بررسیهای انجام شده در کار حاضر فرض شده که کاتالیست دارای یک نوع مکان فعال است که این فرض منجر به مقادیر شاخص پراکندگی پایین نزدیک ۲ که مورد انتظارست، میشود.