سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدرام صادقیان – عضو هیئت

چکیده:

تقویت اعضای بتن آرمنه با استفاده از پوششهای کامپوزیتی FRP در سالهای اخیر بسیار متداول شده است. بدون شک تقویت ستونهای موجود با این روش به دلیل ایجاد فشار جانبی و پدید آمدن شرایط محصورشدگی در بتن، باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری ستون می شود. به عبارت دیگر وجود محصور شدگی باعث تغییر رفتار تنش و کرنش بتن می شود. در این مقاله، به بررسی مدلهای رفتاری موجود برای بتن محصور شده در حالتهای اکتیو و پاسیو پرداخته شده است. در حالت پاسیو مدلهای رفتاری به دو دسته محصورشدگی با فولاد و FRP تقسیمبندی شده است. پاره ای از محققان از مدلهای محصورشدگی با فولاد برای FRP استفاده نموده اند ولی بررسی ها نشان می دهد که بعضی از مدلهای مذکور برای حالت محصورشدگی باFRP ممکن است محافظه کارانه نباشد. مطالعات نشان می دهد که در مدل رفتاری برای حالت محصورشدگی باFRPباید تاثیر مکانیزم محصورشدگی روی تمایل به انبساط هسته بتنی در نظر گرفته شود. بر اساس این مطالعه یک مدل دوخطی با ناحیه انتقالی غیر خطی می تواند مدل مناسبی برای محصورشدگی با FRP باشد.