سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا مردوخی روحانی – خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مه
محمدجعفر عبداخدایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پزشکی
علی‌اکبر سیف‌کردی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

هیدروژلهای حساس به دما به عنوان گروهی از هیدروژلهای هوشمند که نسبت به تغییرات جزئی در دمای محیط اطراف، پاسخی سریع و مشخص (به شکل تغییر خواص تورمی ) نشان می دهند در دهه اخیر، کانون بررسی پژوهشگران بویژه در زمینه علوم دارویی و فناوری زیستی بوده اند و از سیستمهای مطرح برای رهش هدایت شوندۀ دارو می باشند. در این مقاله با در نظر گرفتن ترمودینامیک و کینتیک حاکم بر تورم هیدروژلهای حساس به دما و نیز پدیدۀ انتقال حرارت درون هیدروژلها در طی فرایند تورم (انقباض)، مدل ریاضی جدیدی برای پیش بینی رفتار تورمی هیدروژل‌های حساس به دما ارائه شده است. دستگاه معادلات پاره‌ای غیرخطی حاصل از مدل ارائه شده با استفاده از روش اختلاف محدود به شیوۀ عددی حل شده است و منحنی های مربوط به پیش‌بینی رفتار کینتیک تورم و انقباض هیدروژلهای کروی حساس به دما و مقایسه نتایج حاصل از حل مدل و نتایج تجربی ارائه شده اند.