سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدرت دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ای

چکیده:

یکی از عناصر مهم سیستمهای حفاظتی برقگیرها می – باشند . کاربرد گسترده برقگیرهای اکسید فلزی و اهمیت رفتار دینامیکی اینگونه برقگیرها در تعیین محل برقگیر و هماهنگی عایقی ، لزوم استفاده از مدلی دقیق برای شبیه سازی این رفتار دینامیکی ( وابسته به فرکانس ) را مشخص میکند . تاکنون مدلهای گوناگونی برای شبیه سازی رفتار برقگیر در برابر امواج سریع ارائه شده ، ولی مشکل اصلی در تعیین پارامترهای مدل میباشد . معایبی که برای مدلهای مختلف برشمرده میشوند عبارتند از : -۱ نیاز به اطلاعاتی به غیر از اطلاعات ارائه شده توسط سازنده برای تعیین پارامترهای مدل -۲ کاهش دقت مدل با تغییر زمان پیش موج ویا دامنه موج جریان اعمالی ( دقت قابل قبول در محدوده معین برای زمان پیش موج و دامنه موج جریان اعمالی ) -۳ دقیق نبودن مدل برای برقگیرهای با ولتاژ نامی مختلف در این مقاله مدلی با دقت مناسب و در عین حال ساده برای شبیهسازی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل امواج سریع ارائه شده است . تنها اطلاعات لازمبرای تعیین پارامترهای این مدل اطلاعات ارائه شده توسط کارخانه سازنده میباشد . کارایی مدل پیشنهادی در مورد برقگیرهای با ولتاژ نامی بین ۱۲ تا ۳۴۵ کیلوولت با شبیهسازی مدل بوسیله نرمافزار EMTP بررسی شده و نتایج به خوبی با اطلاعات ارائه شده توسط سازنده مطابقت دارد