سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میترا دادور – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی،
بهرام ناصر نژاد – دانشیار و عضو هیات علمی دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبی
بهرام دبیر – دانشیار و عضو هیات علمی دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبی
روح اله عطایی – استاد و عضو هیات علمی دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

یک مدل دو بعدی، چهار فاز ی، چند جزئ ی، به منظور شب یه سـاز ی انتقـال بـاکتر ی، رشـد و متابولیهای م یکروبی تولید شده در محیط متخلخل و همچنین اثر آن در میزان ازدیاد برداشت نفـت
در فرآیند ازد یاد برداشت نفت MEOR به روش م یکروبی ته یه شده است . در این مدل فعالیت هـا ی میکروبی شامل رشد، جذب رو ی سطح منافذ، حرکت کموتکتیک، و بازدارندگ ی در اثـر محـصولات میکروبی، و تول ید محصولات متابول یکی م یکروبی و همچن ین مصرف مواد غـذا یی توسـط م یکـروب می باشد .
مکانیسم ها ی مربوط به ازد یاد بر داشت نفت در ا ین مدل شامل بهبـود بـازده جـاروب فرآینـد سیلاب زن ی در نت یجه گرفتگ ی ناش ی از رشد باکتر ی به صورت درجا در مناطق با تراوا یی بالا توسـط سلولهای م یکروبی و همچن ین افزایش فشار مخزن در نت یجه تولید گازهای بیولوژیکی ناشی از رشـد و متابولیسم میکروبی در محیط مخزن می باشد . روش حل عدد ی برا ی مدل ر یاضی ارائه شده شامل دو مرحله م ی باشد در مرحلـه اول معادلـه توزیع فشار و اشباع جزئی هریک از فازها به روش فشار ضمنی و اشباع صریح IMPES حل می شود و سپس در فاز آبی سرعت توسط معادله دارسی محاسبه شده و در مرحله بعد معادلات ان تقال جـرم مربوط به هریک از اجزاء فاز آبی به روش اپراتـور جداکننـده ، بـرای بدسـت آمـدن توزیـع اجـزاء ( میکروب، سوبسترا، محصولات بیولوژیکی ) حل می شود و همچنین میزان فاز جامد فیلم بیولوژیکی در هر بلاک بدست می آید . مقایسه حل عدد ی مدل ارائه شده با نتا یج حاصل از مطا لعات تجرب ی درست ی مدل را بـه منظـور پیش بینی کم ی انتقال م یکروب و متابول یسم آن در مح یط متخلخل و همچنین میزان ازدیاد برداشت در نتیجه تیمار میکروبی نشان می دهد .