سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا فرهنگی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی شریعتی نیاسر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد سلطانیه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهدی پورافشاری چنار – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده:

در چند دهه اخیر فرایند غشایی برای جداسازی گا زها وارد عرصه صنعت گردیده است و در این میان غشا ءهای پلیمری با ساختا رهای متفاوت نقش عمد های را ایفا م یکنند. در این تحقیق با توجه به گسترش سریع استفاده از اینگونه غشا ءها در زمینه جداساز ی گاز ها و ضرورت پ ی شبینی رفتار ا ین فرآ یند و به منظور آشنا یی بیشتر با پارامت رهای تأثیرگذار بر فرآیند غشایی، مدلساز ی ر یاضی انتقال جرم گازها در غشا ءهای نامتقارن پلیمری ارائه گردیده است. در قسمت فشرده غشاء از مدل تحرک مضاعف و در قسمت متخلخل آن از برآ یند چهار جریان نادسن، ویسکوز، لغزشی و جری ان سطح ی استفاده شده است . مقادیر پارامتر های موجود در مدل براساس مقادیر تجربی برای تراوایی گا زها در غشاءهای مختلف و با استفاده از روش بهین هسازی ارائه شده، تعیین گردید.