سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
بهشاد جدیری شکری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا رمضی – استادراهنما

چکیده:
مطالعه حاضرباهدف ارایه یک مدل ریاضی تولید وگسترش زهاب اسیدی دریکی ازدمپ های باطله فراوری کارخانه زغال شویی البرزشرقی بااستفاده ازبررسیهای ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی انجام شده است ازاین رو قدیمی ترین دمپ باطله جیگ برای انجام بررسی ها انتخاب شد و درمرحله بعد پس ازطراحی شبکه نمونه برداری و حفرترانشه های لازم و انجام نمونه برداری عمقی بررسیهای ژئوشیمیایی دردوفاز ازمایشگاهی و برجا تعیین میزان اکسیژن نفوذی درباطله ها برای تعیین منطقه اکسایش پیریت و ویژگیهای آن برروی دمپ انجامشد باتوجه به میزان pH خمیری اندازه گیری شده بیش ازسه دمپ مشخص شد که اکسایش پیریت دردمپ تنها بهواسطه نفوذاکسیژن بوده و منطقه اکسایش نیز درنواحی سطحی دمپ تا عمق دومتری واقع شده است برای بررسی بیشتر روند تغییرات عناصراصلی کمیاب و شناسایی ترکیب کانی شناسی باطله ها دردمپ مطالعاتی مانند بررسیهای کیفی شامل پراش پرتوایکس طیف سنجی ازطریق نشر پلاسمایی اتمی و نشرجرم اتمی انجام شد نتایج بدست آمده حاکی ازتشکیل کانیهای خنثی کننده زهاب مانند ژیپس درانتهای منطقه اکسایش بود درمرحله بعد با استفاده ازروش برازش سطح رابطه ای برای تعیین میزان پیریت باقی مانده بصورت تابعی ازاکسیژن و عمق باقابلیت اطمینان ۸۶درصد پیشنهاد شد همچنین رابطه ای نیز برای تعیین میزان پیریت باقی مانده با استفاده ازروش رگرسیون چندمتغیره خطی و به صورت تابعی ازمیزان دمای محیطی میزان بارش تجمعی اکسیژن و عمق با قابلیت اطمینان ۸۷درصد پیشنهاد شد همزمان با بررسیهای ژئوشیمیایی ساختارداخلی دمپ با بکارگیری روشهای ژئوالکتریکی یک بعدی ارایه شلومبرژه و دوبعدی ارایه دوقطبی – دوقطبی بررسی شد