سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم خاکبازحشمتی – اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی
ناصر همدمی – اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

برای طراحی خشک کن های مناسب برای خشک کردن پسته و کنترل فرایند خشک کردن آن جهت رسیدن به محصولی با کفیت بالا نیاز به پیش بینی سینتیک افت رطوبت طی خشک کردن پسته می باشد، بدین منظور ۱۳ مدل ریاضی تجربی و نیمه تئوریک بر اساس داده های سینتیک خشککردن لایه نازک پسته رقم اوحدی در خشک کن کابینتی با استفاده از چهار دما ( ۴۵ ، ۵۰ ، ۵۵ و ۶۰ °C ) و سه سرعت هوا ( ۵/ ۰، ۱ و ۵ m/s / ۱) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مقایسه داده های افت رطوبت اندازه گیری شده با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل های مذکور نشان داد که مدل پیج با توجه به ضریب همبستگی بالا و میزان ریشه میانگین مربعات خطا و کای اسکور پایین می تواند برای توصیف و پیش بینی سینتیک خشک کردن پسته بکار رود