سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهنام عالی ده چناری – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس طائب – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جمشید کلجاهی – بخش شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیدة جذب فلوئور در برج جذب پاششی غیرهمسو در دما و فشار ثابت مورد مطالعه قرارگرفت . مدل ارائه شده بر مبنای تئوری فیلم بوده و قادر به پیش بینی عملکرد برج می باشد. از دیدگاه ماکروسکوپی مدل شامل حضور یک فاز پیوسته گاز ی، فاز ناپیوسته مایع و ظهور یک فیل م مایع در دیوارة برج اس ت. از دیدگاه میکروسکوپی مدل شامل انتقال جرم بین فازهای مختلف می باشد. دینامیک فاز ناپیوسته همزمان در د و جه ت شعاع و محور برج در نظرگرفته شد و کلیة مقاومت انتقال جرم در فاز گاز فرض ش د. نتایج حاصل از مدل با مقادیر بدست آمده از واحد پیش تاز در پتروشیمی رازی تطبیق داده شده است . فعالیت های عملی درون یک اسکرابر پاششی با طول منطقة پاشش متغییر ( ٣١، ٦٢ و ٩٣ سانتیمتری ) و قطر داخلی ٤٦ سانتیمتر با جریانات غیرهمسو انجام گرفته ،است. تعداد واحدهای انتقال بین۰/۲۵ و ۲/۲۵بدست آم د. مقایسه انجام شده حاکی از وجود توافق بین داد ههایتجربی و نتایج حاصل از مدل بو د. نتایج نشان م ی دهد عملکرد برجهای پاششی شدیداً تحت تأثیر نسبت مایع به گاز L/G و ارتفاع منطقه پاشش (HT) بوده و افزایش اندکی در مقابل کاهش شدت جریان گاز از خود نشان م یدهد.