سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فاضلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد کاظمینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

با نوشتن موازنه جزئی جرم برای کلیه اجزاء به صورت معادله دیفرانسیل پاره ای با فرض مدل پلاگ پراکنده برای فاز سیال و نیز به کار بردن تقریب نیرو محرکه خطی برای جذب سطحی، مدلی دینامیک برای راکتور هایی که در آنها جذب سطحی و واکنش به طور همزما انجام می شود ارائه شده است. سپس با اعمال سینتیک جامعی برای واکنش سنتاز فیشر تروپش به همراه واکنش انتقال آب – گاز و نیز به کار بردن معادله ایزوترم چند جزیی لانگمیر، مدلی برای راکتور کروماتوگرافی بستر ثابت سنتز فیشرترشن به همراه جذب سطحی توسعه داده شده و در نهایت معادلاتدیفرانسیل پاره ایموازنه جزئی در فاز سیال و معادلات دیفرانسیل معمولی با اعمال مدل نیوی محرکه خطی بر روی دانه جاذب برای کلیه اجزای شیمیایی به همراه معادلات جبری شامل ایزوترم لانگمیر و سینتیک، حل عددی شده است. برای حل عددی، معادلات دیفرانسیل پاره ای به روش تلفیق متعامد به معادلات دیفرانسیل معمولی بر حسب زمان تبدیل می شوند، دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی حاصل به یکی از روشهای حل دستگاه معادلات دیفرانسیلمعمولی سخت (stiff) (از جمله روش چندگامی بر اساس فرمولهای مشتق گیری عددی (NDFs) یا در حالت خاص، روش فرمولهای مشتق گیری پسرو (BDFs) معروف به روش گیر (Gear) حل شده و اثر پارامترهای مختلف در آن بررسی گردیده است. مدل توسعه داده شده راکتور جاذب سطحی بستر ثابت جهت شبیه سازی راکتور کروماتوگرافی بستر شبه متحرک، قابل تعمیم می باشد.