سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حجاری – کارشناس ارشدمهندسی مواد
سیدحسین سیدین – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود مرآتیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه ریخته گری مداوم تختال نازک فولاد به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری و تولید ورق فولادی با کیفیت مطلوب موردتوجه صنعت فولاد می باشد به منظور رقابت نرخ تولید در ریخته گری مداوم تختال نازک نسبت به ریخته گری مداوم معمول لازم است سرعت بارریزی بالا باشد که این امر باعث افزایش تلاطم در سطح آزاد مذاب و درنتیجه جذب آخال و افزایش عیوب در محصول نهایی می گردد به منظور بررسی اثر برخی از پارامترهای عملکردی نظیر سرعت ریخته گری و عمق غوطه وری نازل برنحوه جریان مذاب و تلاطم سطحی در پژوهش حاضر مدلسازی ریاضی و فیزیکی جریان مذاب درکریستالیزاتور قیفی شکل سیستم ریخته گری مداوم تختال نازک مجتمع فولاد سبا انجام شده است. به منظور مدلسازی جریان آشفته از مدل توربولان دو معادله ای K-e استفاده شده است. نتایجحاصل از مدل ریاضی با داده های مدل فیزیکی ارزیابی شده و اثر برخی از پارامترهای عملکردی برجریان مذاب و تلاطم سطحی بررسی شده است.