سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
حسن نادری – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد توللی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
مجید میرزایی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در یک مخزن ترکدار واقعی بلوکها نه کاملا " از هم مجزا بوده و نه آنکه کاملا " توسـط فـشار موئینـه N پیوسته اند . هنگامی که بلوکها از هم مجزا باشند بصورت مستقل عمل می کنند . بازیـابی نهـایی بلوک در یک ستون معادل N برابر دبی و بازیابی یک تک بلوک می باشد ( بـدون در نظـر گـرفتن تاثیر نفوذ مجدد ). در حالیکه اگر پیوستگی موئینگی کامل بین N بلوک وجود داشته باشد مجموعه بلوکها بصورت یک تک بلوک عمل کرده که ارتفاع آن معادل مجموع N بلوک می باشد . در این تحقیق بر آن شدیم تا در ابتدا معادلات مربوط به ریزش ثقلـی در مخـازن ترکـدار را سـاده
سازی کرده و در نهایت میزان استحصال نفت از بلوکهای روی هم از طریق نرم افزار تهیـه شـده بـا داده های آزمایشگاهی مقایسه کنیم .