سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین توصیفیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
غلامرضا داودی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
عبدالرضا رحیمی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مهدی احمدی نجف آبادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

سایش ابزار و صافی سطح از مهمترین خروجی های فرایند ماشینکاری م یباشند. از یک سو، کاهش سایش ابزار نقش مهمی را در اقتصاد عملیات ماشینکاری ایفا می کند و از سوی دیگر عموما کیفیت سطح قطعات از مهمترین ویژگیهای مورد توجه مصرف کننده م یباشد. بدین سان محققین همواره سعی در یافتن پارامترهای ماشینکاری بهینه برای کاهش سایش ابزار و بهبود صافی سطح نموده اند. با وجود مطالعات انجام شده، تا کنون رابطه جامعی که سایش ابزار و صافی سطح را بر اساس پارامترهای فرآیند تعریف کند، ارائه نشده است. در این مقاله با مد نظر قرار دادن سه پارامتر سرعت برش، عمق بار و سرعت پیشروی به عنوان ورودی فرآیند تراشکاری، سایش کناره ای ابزار و صافی سطح حاصل با دو روش تحلیل رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی شده است. بر اساس نتایج حاصل، شبکه عصبی طراحی شده بطور محسوسی از معادلات رگرسیون دقیق تر است اما هر دو مدل پیشنهادی قابلیت بالایی در بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری، همچنین پیش بینی سایش ابزار و صافی سطح برای مجموعه مقادیر ورودی را دارند