سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهره فاطمی – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شی
حمید فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل ریاضی برای جذب سطحی چند جزیی در یک بستر پر شده از دانه های جاذب با در نظر گرفتن پراکندگی محوری ارائه شده است. در این مدل اثر مقاومت انتقال جرم در بیرون و مقاومت نفوذ حفره ای در داخل دانه نیز در نظر گرفته شده است. الگوریتم حاضر می تواند اثر تغییرات سرعت جریان سیال را نیز در مواردی که جذب مواد موجب تغییر قابل توجه سرعت در بستر می شود در نظر بگیرد.
به عنوان مطالعه موردی سیستم سه جزئی متازایلن، پارازیلن و تولوئن در بستر جاذب زئولیت در نظر گرفته شده و رفتار تعادلی آنها توسط ایزوترم لانگمیر چند جزئی بیان شده است. در این مدل موازنه جرم در بستر و در دانه منجر به معادله های دیفرانسیل با مشتقات جزیی می گردد که به طور همزمان حل شده اند. حل معادلات به روش تفاضلهای محدود صریح انجام شد. سپس نتایج این مدل با نتایج مرجع [۸] که در آن غلظت در دانه های جاذب یکنواخت فرض شده و مدل به روش Lax-Wendroff حل شده، مقایسه گردیده است که نتایج این دو روش به یکدیگر نزدیک است.
با انجام آنالیز حساسیت، اثر پارامترهای ضریب پراکندگی محوری، ضریب انتقال جرم و پارامترهای تعادلی معادله لانگیر بررسی شده اند ومنحنی های شکست مورد بحث و مقایسه قرار گرفته اند.