سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده آب دانشگاه صنعت آب و برق؛ تهران، تهران
ابراهیم علایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق؛ تهرا
محمدرضا هژبری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق؛ تهرا
علی اللهویردی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق؛ تهرا

چکیده:

هدف این مطالعه بدست آوردن اطلاعات کمی در مورد رفتارمصالح سنگریز و سد سنگریزهای میباشد. برای همین منظورو به ویژه مطالعه پارامترهای تغییرشکلی بدنه سد، از روش عددی المانهای مجزا استفاده شده است. مدل بکاررفته، بصورت دوبعدی توسط نرم افزار PFC 2D محصول شرکت Itasca تهیه شده است که حرکت و اثر متقابل دانه های دایروی را توسط روش المان هایمجزا (DEM) مدل می کند. اعتبار محاسبات مدل، با نظربه اینکه تغییرشکلهای بدست آمده در مدلسازی با تغییرشکلهای معمول در بدنه سد واقعی متناسب میباشد، قابل قبول است. قابل ذکراست ازنتایج حاصل میتوان درمرحله طراحی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان نشست بهره جست.