سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدلسازی سری های زمانی هیدرولوژیک یک ابزار متدوال در مدلسازی و پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیک است. در این مطالعه سری زمانی شاخص SPI در ۵ پایه زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۲۴ ماهه ایستگاه شهرکردمحاسبه و به منظور مدلسازی به کار گرفته شد. در این مطالعه مشخص شد مدل سری زمانی ARIMA ضربی- فصلی بهترین مدل به منظور مدلسازی است. مدلسازی سری زمانی شاخص SPI در سه مرحله تشخیص مدل، برآورد پارامترهای مدل و آزمون نکویی برازش انجام شد. مدل های انتخاب شده و پارامترهای آنها با پایه زمانی هر سری منطبق است که نشان دهنده دوره ای بودن شاخص SPI در پایه زمانی مربوط به هر مدل می باشد.