سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – دانشگاه رازی – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
اصغر علیزاده داخل – دانشگاه رازی – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق اختلاط نفت خام دریافتی از حوزه های مختلف نفتی با دانسیته وخواص فیزیکی متفاوت در مخزن ذخیره پالایشگاه با استفاده از روش محاسبات دینامیکی سیالCFD مدلسازی شده است . برای این منظور با استفاده از نرم افزار تجاری Fluent حجم ۸ / ۱ میلیون لیتری مخزن که مجهز به یک پروانه از نوع دریایی سه پره ای با قطر۵۶ /. متر است به حدود ٥٨٠ هزار حجم کنترلی تقسیم شده است . ازحل همزمان معادلات ناویر – استوکس و معادلات اغتشاش مربوطه بر مبنای مدل RNG −k −ε توسط نرم افزار، الگوی حرکت سیال وهمچنین پیشرفت اختلاط با زمان پیش بینی شده است . بمنظور تایید نتایج بدست آمده از مدل سازی، دانسیته نمونه های نفت خام از سه محل از مخزن در زمانهای مختلف گرفته شده و با مشابه آن در مدل مقایسه گردیده است . تطابق خوبی بین نتایج مدل وآزمایش مشاهده گردید .