سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن خالقی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی ومهندسی – گروه مهندسی مکانیک
داود دومیری گنجی – دانشگاه ما زندران –– دانشکده فنی ومهندسی – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

میدان جریان، شدت توربولانس و شکل هندسی محفظه احتراق از عوامل تعیین کننده در اختلاط سوخت و هوا بوده و برای کامل بـودن فرآیند احتراق ضروری می باش ند . آنالیز کامل حرکت سیال و شکل هندسی محفظه احتراق برای طراحی بهتر موتور به منظـور افـزایش عملکرد آن و کاهش آلودگیهای ناشی از گازهای خروجی از اگزوز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این تحقیق، جریان گاز به صورت سه بعدی در یک موتور دیزل فیات مجهز به کاسه پیستون امگا شکل ، مدل سازی مـی شـود . بـرای اینکار لازم است معادلات بقاء برای جریان هوا در دستگاه مختصا ت منحنی الخط متعامد به صورت سه بعدی حل شـ وند . ایـن محاسـبات برای جریان مغشوش فاز گاز همراه با انتقال حرارت، مومنتم و انرژی در نظرگرفته شده است . مدل توربـولانس κ −ε اعمـال گردیـده است . معادلات حاکم با استفاده از تکنیک حجم _ محدودFINITE_VOLUME به صورت معادلات جبری قابل حـل تبـدیل شـده و از آلگوریتم غیر تکراری EPISO برای برطرف کردن وابستگی بین معادلات استفاده شده است . نتایج حاصل از این محاسـبات در ایـن مقاله ارائه گردیده است .
دراین مقاله اثر اندازه شبکه محاسباتی، اثر گام زمانی در نقاط نز دیک مرز و در فاصله هـای دور از مـرز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . همچنین زاویه دوران میل لنگ بر روی خطوط جریان و بردار سرعت و در نهایت تاثیر خارج از مرکز پیستون بر پارامترهای جریـان سـیال داخل محفظه مورد مطالعه قرار گرفته است . میدان حل به دو منطقه مجزا تقسیم می شوند . منطقه اول، ناحیه کاسه پیستون و منطقه دوم ، ناحیه بین پیستون و سرسیلندر می باشد . میدان حل در منطقه اول از روش معکوس معادلات لاپلاس محاسبه و میدان حل در منطقه دوم از طریـق آنـالیز مخـتلط محاسـبهمـی شود