سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر بیرامی – شرکت مهندس مشاور ناموران
سیدحسن هاشم آبادی – شرکت مهندس مشاور ناموران

چکیده:

اثرحاضر به مدلسازی خشک کن پاششی در حال کاریک کارخانه تولید کاشی که خشک کنی است ناهمسو و با جریان فوار های می پردازد. ابتدا هندسه،شبکه و مرزهای آن توسط نرم افزار گمبیت(GAMBIT)تولید گردید وسپس درنرم افزارفلوئنت(FLUENT)میدانهای جریانی آن با استفاده از داده های عملیاتی بدست آمده از خشک کن صنعتی وتعریفشرایط مرزی مناسب حل و نتایج آن تحلیل شد. مدل ایجاد شده به خوبی و با تطابقی عالی توانست دما و رطوبت هوای خروجی و همچنین رطوبت و دمای پودر خروجی را پیش بینی نموده و همچنین مسیر ذرات و زمان اقامت آنها را محاسبه و تعیین نماید. مزیت این مدل نسبت به کارهای انجام شده قبلی آنست که خش ککن پاششی ناهمسو را بطور سه بعدی با ٣٣ اتومایزر فشاری مورد بررسی قرار داده و همچنین مسیرهای ذرات با بزرگی متفاوت را پیشگویی نموده ، که تاکنون کاری با این حجم در زمینه مدلسازی خشک کنهای پاششی با استفاده از تکنیکهایCFD انجام نشده است.دراین مدلسازی اثر پر ههای جهت دهنده هوای ورودی و همچنین سرعت مماسی ایجاد شده توسط نازلهای فشاری تاب دهنده نیز درنظر گرفته شده است، تا هرچه بیشتر مدل مورد بررسی به شرایط عملیاتی خشک کن پاششی مورد نظر منطبق باشد.با بهره گیری از قابلیت های پس پردازشی این نر مافزار بردارهای سرعت، کانتورهای دما و رطوبت برای فاز پیوسته و همچنین نمودارهای تغییرات دما و رطوبت و…برای فاز ناپیوسته ترسیم گردیدو تحلیل شد.