سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ریحانه رجب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوا فضادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دینامیک سیالات محاسباتی به عنوان ابزاری کارآمد دربسیاری از تحقیقات و علوم کاربردی راه یافته است. با این وجود هنوز در زمینه ایرودینامیک خودرو، جای انجام تحقیقات و بررسی های زیادی وجود دارد. در این مقاله، به بررسی چگونگی نیروی جانبی وارد بر هر خودرو در حالتی که دو خودرو به سمت یکدیگر حرکت می کنند، پرداخته شده است . در این تحقیق آیرودینامیکی، جزئیات هندسی دو خودرو با دقت کافی مدل شده است. اثرات لایه مرزی با تولید شبکه ریز در نزدیک بدنه هر خودرو درنظر گرفته شده و اغتشاش نیز، با بکارگیری مدل دو معادله ای (RNG k-e) لحاظ گردیده است . ا زآنجا که شبکه بندی اطراف هر خودرو بر شبکه خودروی مجاورلغزش دارد، از روش شبکه لغزان برای مدلسازی حرکت دو خودرو استفاده می شود. زمانیکه سطوح جلوی دو خودرو در مقابل یکدیگر قرار می گیبرند، نیروی جانبی وارد بر هر خودرو به گونه ای است که دو خودرو از هم دور می شوند. به تدریج با عبور دو خودرو از کنار یکدیگر، جهت نیروی جانبی وارد بر هر خودرو تغییر کرده و حداکثر نیروی جانبی که باعث نزدیک شدن دوخودرو به یکدیگر میشود در وضعیتی است که سطح جلوی یک خودرو به سطح انتهای خودروی دیگر رسیده باشد. درنهایت زمانیکه خودروها، به طور کامل از یکدیگر عبور کردند، نیروی جانبی به صفر نزدیک می شود. این نتایج کاملاً با یافته های حاصل از روش های تجربی و عددی مطابقت دارد.