سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن علیکیا – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
عباس افشار – ستاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتماد شهیدی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نیمرخ حرارتی کنترل کننده بسیاری از فرآیندهای بوم شناختی و شیمیایی در مخازن و رودخانه ها است. لایه بندی حرارتی در مخازن سدها مانع از دریافت اکسیژن از منابع خارجی شده و ارتباط طبیعی مخزن با هوای اطراف را قطع میکند. در این مقاله به مدلسازی توام رودخانه و مخزن سدکرخه با نرم افزار CE-QUAL-W2 پرداخته شده است. نرمافزار CE-QUAL-W2 یک نرم افزار جامع مدلسازی دوبعدی برای شبیه سازی هیدرودینامیک و کیفیت پیکرههای آبی رودخانه، خور و مخازن میباشد. به این منظور ابتدا مدل کمی-کیفی برای سیستم رودخانه و مخزن سد کرخه ایجاد شده و ۰ درجه / پس از کالیبراسیون در سال ۱۳۸۰ ، مدل با توجه به ۳ برداشت و خطای مطلق متوسط ۷۱ سانتیگراد، در سال ۱۳۸۲ تایید شده است. نهایتًا دمای رودخانه ، مخزن، وضع لایهبندی حرارتی و دمای خروجی مخزن در سال ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته است.