سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مهرعلیزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشجوی
جعفر روشنییان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشیار
علیرضا محرابیان – کانادا, مونترال, دانشگاه کونکوردیا، ( Concordia University, Montreal, QC, Canada)، دانشجوی دکترا
سید وحید هاشمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا، کارشناس

چکیده:

هدف از این مقاله، ارائه روش خوشه بندی فازی به منظور محاسبه توابع عضویت می باشد. این روش که مبتنی بر منطق فازی است، با تبیین یک مدل جامع از تغییرات سیستم غیرخطی، ضمن بهره گیری از منطق چند ارزشی فازی، از یک سو قادر است سیستمی خطی متناظر با هر نقطه از مسیر پروازی ارائه نماید و ازسوی دیگر می توان از آن به عنوان سازوکاری برای جدول بندی بهره کنترلی استفاده نمود . در ای ن مقله ابتدا دینامیک غیرخطی موشک که دارای دو ورودی کنترلی بود یا به عبارت بهتر یک سیستم چندمت غیره بود با یک سیستم چندمتغیره خطی مدل شد . مدل خطی شده شامل ضرایبی است که این ضرایب با تغییرات آلفا و ماخ تغییر می کردند. بنابراین برای تقسیم بندی فضای پروازی به زیرفضاهای متشابه , لازم بود که از روش مناسبی استفاده شود که یکی از این رو شها, روش خوشه بندی ا ست . در این مقاله سه روش خوشه بندی ارائه شده است که مبنای خوشه بندی آنها فازی است . دو روش اول روش های متداول و معمولی است که در خوشه بندی فازی از آنها استفاده می شود ولی در مورد روش سوم که روشی است بهینه و تلفیق و ترکیبی از دو روش اول است استفاده شده است. یکی دیگر از دستاوردهای این مقاله , استخراج قوانین فازی با استفاده از روش خوشه بندی فازی است به گونه ای که با کمک داده های خوشه بندی , قوانین فازی بدست می آید که وجود این قوانین در مراحل بعد, به ویژه مرحله طراحی کنترلر الزامی و حائز اهمیت است.