سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی کاربردی، دانشکدة شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نظام الدین دانشور – آزمایشگاه پژوهشی تصفیه آب و پساب, گروه شیمی کاربردی, دانشکدة شیمی, دانشگ
محمد ربانی – گروه شیمی کاربردی، دانشکدة شیمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر مدیرشهلا – آزمایشگاه پژوهشی گروه شیمی کاربردی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این کار تحقیقی تخریب فتوکاتالیستی اسید قرمز ٢٧ (AR27) ، توسط اشعه UV در حضورکاتالیزور – TiO2 – P25به عنوان تابعی از غلظت اولیه AR27 (0[AR27 ]) غلظت اکسیژن محلول ([O2]) مقدار کاتالیزور TiO2-P25شدت تابش نورpH,(Ia)و دما مورد بررسی قرار گرفته است. سینتیک تخریب فتوکاتالیستی نسبت به غلظت ۲۷ AR27 به روش مدلسازی سینتیکی به دست AR درجه اول بوده و رابطه سرعت زیر برای رن گزدائیآمده است:
[فرمول در متن اصلی]
نتایج محاسباتی بدست آمده از معادلة فوق مطابقت خوبی با نتایج تجربی نشان م یدهند. مدل مذکور قادر به پیشگوئی غلظتAR27 در طول فرایند رن گزدائی در دماهای مختلف, شدت تابش نور مختلف و غلظ تهایمختلف از ۲۷ARو اکسیژن م یباشد.