سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه رضایی – بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

سینتیک و مدلسازی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون ۲و۴ – دی نیتروتولوئن بر روی کاتالیست Raney Nickel مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. کاتالیست Raney Nikel به سبب قیمت کمتر، انتخاب پذیری (selectivity) و عملکرد بالا نسبت به دیگر کاتالیستهای مرسوم در این فرایند انتخاب گردید. آزمایشات در یک راکتور سه فازی semi batch تحت شرایط ایزوبار و تغییرات دمایی ۳۴۳-۳۹۳k و محدوده فشار هیدروژن ۳۰-۴ اتمسفر انجام شد. جهت توصیف معادلات سرعت واکنش، مدل سینتیکی Langmuir-Hinshelwood با فرض جذب مواد آلی و هیدروژن بر روی مکانهای فعال متفاوت بر روی سطح کاتالیست پیشنهاد و با فرض اتمی یا ملکولی بودن جذب هیدروژن و امکان صرف نظر از بعضی پارامترها در معادلات مدلهای مختلفی ارائه گردید. نتایج تجربی با مدلهای پیشنهادی تطبیق داده شد و بهترین پارامترهای مدل به روش رگرسیون غیر خطی تعیین گردیدند که در نهایت مدل جذب ملکولی هیدروژن با فرض جذب نشدن محصول بر روی کاتالیست بهترین برازش را با داده های تجربی نشان داد.