سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – استادیار آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانی
رضا طسوجی آذر – کارشناس ارشد آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مک

چکیده:

در نیروگاههای گازی به لحاظ بالا بودن دمای گازهـای خروجـی از تـوربین گـاز بـه دلیـل آنکـه ایـن گازهـا حـاوی انـرژی قابـل ملاحظه ای می باشند . لازم است با استفاده از روشهائی از اتلاف این انرژی موجود، جلـوگیری بعمـل آیـد . همچنـین ضـ من آن از تولیــد آلاینــده هــای مخــرب زیــست محیطــی نظیــر اکــسیدهای نیتــروژن و غیــره نیــز کاســته شــود . یکــی از روشــهااســتفاده از سیکل تزریق بخار توربین گازSteam injected gas turbine می باشد . این امر باعث افزایش آهنگ جرمی جریان گذرنـده از توربین شده و نتیجه آن افزایش قدرت و بازدهیکل است . با شبیه سازی یک سیکل تزریـق بخـار تـوربین گـازی، اثـر تزریـق بخار بر عملکرد حرارتی نیروگاه بررسی گردیده است . اتاق احتراق بصورت آدیاباتیک و فشار ثابـت ،کمپرسـور و تـوربین بـا فـرض فرایند پلی تروپیک بررسی گردیده ان د . بویلر بازیافت حرارتی از نوع تک فـشاره بـوده و نیروگـاه بـا سـوخت گـاز طبیعـی ( متـان ) در نظر گرفته شده است . در این مطالعه مشاهده گردید که بازده و کار خـالص سـیکل تزریـق بخـار همـواره از مقـادیر مـشابه در سیکل ساده توربین گاز بیشتر است . برای مثال در دم ای ورودی به توربین ١٤٠٠ کلـوین اسـتفاده از سـیکل تزریـق بخـار بـازده را بسته به نسبت فشار در حدود ١٠ الی ٣٨ درصد و کار خالص خروجی را در حدود ٣٠ الی ٩٠ درصد نـسبت بـه سـیکل سـاده توربین گاز افزایش می دهد .