سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – دانشگاه رازی-دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی شیمی
کورش عباسی – دانشگاه رازی-دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق شار آب مقطر عبوری از یک غشاء میکروفیلتراسیون با استفاده از محاسبات دینامیکی سیال (CFD) مدل شده است. درمدل مطرح شده به جای استفاده از متوسط فشار عبوری و خروجی یک سل غشایی که معمولا پایه محاسبات شار با استفاده از معادله دارسی می باشد از توزیع فشار بر سطح غشاء استفاده گردیده است. برای این منظور سیال عبوری از روی سطح غشاء به حجمهای کنترلی کوچک تقسیم و از حل همزمان معادلات ناویر استوکس و پیوستگی برای هر حجم کنترل ، فشار ، سرعت و دیگر کمیتهای مربوطه نظیر اغتشاش ، در فضای سه بعدی و در هر سطح کنترل روی غشاء ، محاسبه گردیده است. با این اطلاعات و اعمال معادله دارسی بر روی هر سطح کنترلی ، شار عبوری به صورت موضعی محاسبه واز مجموع آنها شار کل عبوری از غشاء تعیین گردیده است.به منظور تأیید نتایج مدلسازی، آزمایش های مرتبط انجام و مقدار شار اندازه گیری شده است.مقایسه نتایج مدل و آزمایش صحت محاسبات انجام گرفته را تأیید می کند.