سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شریفی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
هادی لواسانی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدعلی رجبی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از بخشهای مهم مدلسازی هیدرولوژی، مدلسازی شبکه های توزیع آب میباشد . در شبکه های توزیع آب یکی از اساسی ترین مسائل پیش رو تنظیم شدت جریان آب در درون لوله ها بنحوی است که تمامی مشترکین شبکه آب را بصورت هم فشار در اختیار داشته باشند . این مساله در شهر تهران با استفاده از پمپهای فشار درمحل انشعاب لوله ها تا حدودی حل شده است . در این مقاله با
استفاده از پارامترهای قطر لوله، شیب لوله نسبت به محل انشعاب، تعداد مشترکین هر انشعاب و تنها در نظر گرفتن نیروی ثقل برای حرکت آب در لوله ها، مسئله دسترسی هم فشار آب به مشترکین در محیط GIS حل گردید . با استفاده از یک نقشه شبیه سازی شده و مدل طراحی شده برای حل مسئله، به راحتی میزان قطر مجازی لوله ها محاسبه می شود . این قطر مجازی را می توان بوسیله یک دریچه قابل تنظیم در محل انشعاب لوله اعمال نمود . با استفاده از این مدل علاوه بر کاهش تعداد پمپهای فشار که برای افزایش فشار آب استفاده می شود می توان مسئله افت فشار را نیز مرتفع نمود .