سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا طباطبایی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهرنوش شمس فرد – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

مدلCREAGENE یک مدل خلاق چند عام لی هوشمند چند منظوره است که با بررسی سیستمهای خلاق انسا نی در دامن هه ای مختلف شناخ تی، مهندسی، م دیریت، هنر و کشف علم ی طرا حی شد ه اس ت. در واقع این مدل قاب لیت حل خلاق مسائل، تو لی د و تفسیر ش ک لها یا عبارتها را دارا است . در مدل پیشنهادیCREAGENE ۶ عامل هوشمند، پیشپردازنده، تولیدکننده، کش ف- ،کننده، پردازند ه دامنه،تحلیل و آزم ایشکننده و پ سپردازنده وجود دارند، که با کمک یک حاف ظة کاری و دو کتابخانه برای محصول- های خلاق و محصول های عا دی به فعا لیت مشغولن د. در ابتدا دانش ورو دی از دامنههای مختلف، درعامل پیشپردازنده بازنمایی م ی شود و به صورت ساختارهای پیش ابدا عی او لیه (ساختارهای مجر د) در می آید. این ساختارها پس از پردازشهای مناسب در عام ل- های تو لیدکننده و کش فکننده, به صورت ساختارها ی پیش ابدا عی در می آیند و به پردازن دة دامنه می روند و در آنجا به ساختارها ی خاص در دامنه مورد نظر تب دیل م یگردند. پس از آ ن تح لیل و آزم ایش این ساختارها، برای معیارهای نو و جدید بودن و همینطور با ارزش بودن انجام م ی پذیرد. در صورت ت أیید خلاقی ت هر ساختا ر, آن ساختار به عنوان محصول خلاق به محیط عرضه م یگردد و در کتابخانه محصو لهای خلاق نگهدا ری می شود و در غ یر اینصورت، در کتابخانه محصولهای عادی ذخیره می شود. در ای ن مقاله ۳ مثال کاربردی برای نشان دادن قابلیتهای این مدل ارائه گردیده است.