سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر معصومی – کارشناس ارشد مکانیک، سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا
محمدمهدی دوستدار – استادیار مکانیک، سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا
ناصر دشتیان گرامی – کارشناس ارشد مکانیک، سازمان تحقیقات و خودکفائی نزسا

چکیده:

در این تحقیق مدلسازی شکست فیلم سیال در ناحیه غلیظ مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی مدلهای مختلف شکست مایع مدل ناپایداری فیلم به عنوان یک مدل مناسب برای تحلیل انتخاب شده که پس از بررسی روابطحاکم بر این مدل و نوشتن یک برنامه کامپیوتری پارامترهایی نظیر زمان شکست فیلم سیال، محل شکست فیلم سیال ، اندازه ذرات سیال درلحظه شکست و همچنین سرعت این ذرات با استفاده از این برنامه قابل محاسبه می باشد. نتایج این برنامه با نتایج مراجع دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و صحت وسقم نتایج بررسی شده است.پس از اطمینان صحت عملکرد برنامه مطالعه ای پارامتریک از پارامترهای اولیه وتاثیر آن بر روی نتایج خروجی انجام شده است.