سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن خالقی – استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدر
اسماعیل ارض پیمانعمتی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکد

چکیده:

دراین مقاله پدیده ای اتمیزاسیون، شکست و برخورد قطرات در اسپری ضخیم و مایع و در محیط همدما و ساکن در حالت دو بعید، نادائنی و متلاطم مدلسازی و بررسی شده اند. به دلیل ضخیم بودن افشانه در نزدیکی انژکتور و به تبع آن عدم تشخص کامل افشانه از طریق اپتیکی در این منطقه و همچنین هزینه بالای آزمایشگاهی پدیده های مذکور به خوبی مشحخص نشده و لازم است با به کارگیری مدلهای ریاضی و حل آنها تاوسط روشهای عددی اقدام به عمل اید. روند مدلسازی افشانه تزریقشده به داخل فضای استوانهای توسط معادلات حرکت جریان متلاطم درگیری، غیر خطی و تابع زمان پس از انفصالبا حل توسط روش حجم کنترل و الگوریتم PISO به همراه معادلات تلاطمی فاز گاز (k-e) انجام می گیرد. فاز گاز از دیدگاه اویلری و فاز مایع از دیدگاه لاگرانژی بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که اندازه قطرات در پایین دست جریان نازل، نتیجه توازن بین شکست و به هم پیوستگی قطرات بوده و جزئیات اتمیزه شدن در نازل بر روی آن اثری ندارد.