سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یسنا رضوی شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
مسعود منتظری نمین – استادیار ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
اصغر بهلولی – دانشجوی دکتری ، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریان لخته ای (Slug Flow) از مهمترین الگوهای محتمل جریان دوفازی در برخی سازه ها نظیر تونلها و مجاری بسته می باشد که بدلیل اختلاف فاحش سرعت فاز هوا نسبت به آب شکل گرفته و با نوسانات شدیدی نیز همراه است. در پژوهش حاضر جهت شبیه سازی جریان لخته ای آب و هوا یک مدل عددی در فضای دوبعدی ارائه شده که در آن معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس RANS با استفاده از روش احجام محدود حل می شود و از روش VOF نیز در ردیابی سطح مشترک بین دو فاز استفاده شده است. این مدل عددی با کمک مدل آشفتگی K-ω و با فرض تراکم ناپذیری آب و هوا به بررسی شکل گیری و توسعه جریان لخته ای می پردازد. شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار FLUENT انجام شده و نتایج حاصل از آن با داده های بدست آمده از یک مدل آزمایشگاهی مقایسه شده و جهت مطالعه کیفی مورد ارزیابی قرارگرفته است.