سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رستم گلمحمدی – مسئول مقاله- عضو هیات علمی و رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی همدان
مجید عباسپور – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشکده محیط زیست وا
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین محجوب – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

آلودگی صدا یکی از مهمترین مصادیق آلودگی محیط است که در محدوده شهری باعث آزاد ساکنین و شاغلین می گردد و به عنوان یک عامل مخاطره زای بهداشتی و حتی ایمنی در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. امروزه ارزیابی صدای ترافیک که مهمترین منبع صدای شهری است و پیش بینی وضعیتهایی برای کاهش بار آلودگیدر محیط زیست شهری اهمیتپیدا نموده است. این تحقیق در جهت رفع نیاز به مطالعات اساسی برای رسیدن به مدل ملی پیش بینی صدای ترافیک در کشور انجامگردیده است و حذف آن تدوین مدل پیش بینی صدای ترافیک منطبق بر شرایط ترافیکی شهرهای ایران بوده است.
در این تحقیق که در سال ۱۳۸۴ در شهر همدان در دو مرحله پایلوت و اصلی اجرا گردیده، معابر اصلی شهر همدان به ۶۴ قطعه مسیر تقسیم و در آنها ۹۴ ایستگاه اندازه گیری صدای ترافیک شهری تعیین گردید. درایستگاه های تعیین شده ۲۸۲ بار اندازه گیری در شبانه رو ز(دو بار در روز و یک بار در شب) شامل ۵ پارامتر صدای ترافیک به همراه داده های موثر بر آن مانند بار ترافیکی، سرعت خودروها وخصوصیات محیطی و ابعادی معابر جمع آوری و در فرمهای مربوطه ثبت گردید. برای طراحی مدل حاضر کلیه داده های فیلد تحقیق به محیط پردازش نرم افزار آماری Excel , SPSS منتقل گردید. در مرحله بعدی محاسبات لازم روی داده های ترافیکی صورت گرفت تا برای تدوین مدل مناسب آماده گردد.
با استفاده از فنون مدلسازی تجربی و تحلیلی، مدلهای رگرسیونی چند متغیره مختلفی بر داده ها برازش گردید و در نهایت یک مدل جامع با ۱۲ ورودی با ضریب تبیین بالا (r2=0/900) تدوین گردید. دراین مدل با استفاده از نتایج مطاله دیگر، تراز نشری صدای خودروی داخل نیز لحاظ شده است. مدل طراحی شده می تواند با اعتماد بالایی تراز معادل فشار صورت نیم ساعته را برای شرایط ترافیکی معابر شهری در فاصله مبنا (۳ متری از لبه سواره رو) پیش بینی می نماید.
هرچند مدل طراحی شده برای محدوده تحقیق در شهر همدان طراحی شده اما با توجه به نتایج مطلوب اجرای مدل برای داده های ترافیکی شهر تهران و به دلیل مشابه بودن ضرایب نشر صوتی خودروهای کشور و مبانی معماری شهری در سایر شهرهای ایران به نظر می رسد که برای شهرهای مشابه قابل استفاده باشد.