سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا
محمدرضا صادقیزاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

یکی از مسایل موجود در طراحی سازه های دریایی، تحلیل این سازه ها در مقابل بارهای ناشی از ضربه امواج آب به آنها است . نیروی اسلمینگ در شناورهای تندرو و ضربه امواج به سکوها نمونه های متداول این پدیده هستند . بررسی ضربه امواج به روشهای تحلیلی به علت پیچیدگی فراوان آن عملاً امکان پذیر نبوده , ساخت مدل و انجام آزمایش نیز، هزینة زیادی نیاز دارد . در این مقاله، نیروهای حاصل از امواجی که بر سازه وارد می شوند و بخصوص در هنگام نشست و یا برخاست مورد مطالعه قرار گرفته است . پدیده فیزیکی فوق برای یک استوانه و یک شناور WIG در برخورد با امواج منظم با روش عددی مدلسازی و حل شده است . اثرات لزجت و آشفتگی سیال , نیروی جاذبه , کشش سطحی و جریان هوای اطراف آب در نظر گرفته شده و نتایج بسیار دقیقی , در مقایسه با نتایج تجربی و روشهای تحلیلی و حلهای عددی بدست آمده است .