سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئو تکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سلطانی جیقه – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت در نظر گرفتن اثر ناهمسانی در رفتار مکانیکی خاک¬ها و نیز برای ارزیابی بهتر و دقیقتر رفتار سازه¬های خاکی، در نظر گرفتن رفتار ناهمسان خاک¬ها ضروری است. تعداد کمی از مدل¬های رفتاری قابل کاربرد در مهندسی ژئوتکنیک، اثر ناهمسانی خاک¬ها را در نظر می¬گیرند. مدل سطح مرزی حالت بحرانی لی و دافالیاس، مدل نسبتاً جامعی است که قادر است تأثیر ناهمسانی ساختار را بر روی رفتار خاک¬های ماسه¬ای در محدوده وسیعی از دانسیته¬ها و تنش¬ها منظور نماید. در این مقاله، مدل رفتاری ناهمسان فوق با استفاده از زبان برنامه¬نویسی FISH وارد برنامه FLAC شده و رفتار زهکشی¬نشده خاک¬های ماسه¬ای در شرایط بارگذاری مختلف مدلسازی گردید. مقایسه نتایج مدلسازی¬های عددی با داده¬های تحلیـلی و آزمایشـگاهی نشان¬دهنده توانایی برنامه تهیه شده در شبیه¬سازیرفتار خاک¬های ماسه¬ای با در نظر گرفتن ساختار ناهمسان می¬باشد.