سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حیدری زاده – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا غیاثی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
فواد کیلانه ای – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر حاوی خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته در خصوص بررسی اثر (k)بعنوان ثابت سرعت کاهش BOD و درجه حرارت بر تغییرات BOD در رودخانههای می باشد.BOD پارامتر کلی می باشد که به عنوان شاخص عمومی آلودگی رودخانه محسوب می شود. از سوی دیگر آب رودخانه ها مصرف زیادی در شرب و کشاورزی دارد. از این رو. بررسی عوامل موثر براین تغییرات کمک شایانی به مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت کنترل آلودگی رودخانه می نماید. هدف تحقیق انجام شده تهیه یک برنامه کامپیوتری شبیه سازی BOD جهت کاربرد در مدیریت زیست محیطی رودخانه ها می باشد. برنامه مورد نظر برای شرایط غیردائمی کاربرد دارد و میتواند ضمن منظور نمودن انواع شرایط مرزی مقادیر BOD را در نقاط مختلف از رودخانه در زمانهای متفاوت پیش بینی نماید. جهت منطق سازی میدان محاسباتی و معادله توزیع BOD از روش تفاضل محدود استفاده شده است.