سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رضا صباغ یزدی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم عباسی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ،دانشکده عمران دانشگاه صنع

چکیده:

در این مقاله ابتدا مروری بر فیزیک جریان در سرریز اوجی صورت گرفته و سپس تحلیل جریان روی سرریز با استفاده از معادلات ناویر استوکس انجام شده است. معادلات حاکم با روش حجم محدود (رئوس سلول همپوشان) بر روی شبکه مثلثی بی ساختار حل شده اند. توزیع فشار روی سرریز اوجی برای دو حالت با و بدون در نظر گرفتن مخزن سرریز محاسبه شده است. نتایج حاصل با نتایج یک مدل عددی مقایسه گردیده است. در انتها مناسب ترین روش برای مدلسازی سرریزاوجی اتنخاب گردیده است.