سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پاک – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هادی شهیر – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی اضافه فشار آب منفذی ایجاد شده در اثر تحکیم دینامیکی خاکهای ر یزدانه اشباع، برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی و تحلیل و طراحی بهینه پروسه تراکم ضروری است . مدلسازی دقیق رفتار خاک اشباع مستلزم حل همزمان و همبسته دو معادله تعادل و پیوستگی جریان می باشد تا برهم کنش تغییر شکل فاز جامد و فشار منفذی در تحلیل رفتار محیط متخلخل مد نظر قرار گیرد . برای این منظور یک برنامه اجزای محدود تهیه شده است که قادر به آنالیز محیطهای متخلخل اشباع بصورت همبسته تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی می باشد . قابلیت این برنامه برای مدلسازی رفتار خاک اشباع تحت بارهای ضربه ای با تحلیل یک مثال ساده نشان داده شده است.