سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمید سادات حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمیثم موسوی راد – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در شناورهای هیدروفویلی و یا SWATHبرای ارتباط بین قسمت خارج از آب با قسمت مغروق از ستونهایی بنام Strut که مقطع آنها بصورت فویل بوده و نیمه مغروق هستند، استفاده میشود. این ستونها عامل ایجاد امواج بر روی سطح آب هستند. امواج ایجاد شده بر روی جدایش جریان در اطراف ستونها تأثیر گذار خواهد بود به گونه ای که ممکن است نیروی درگ ستونها قابل توجه شود و نهایتًا استفاده از آنها باعث ایجاد درگ قابل توجهی در شناور گردد. با توجه به جدید بودن این پدیده تاکنون کارهای تجربی و عددی اندکی بر روی آن صورت گرفته است. بعلاوه در کارهای عددی گذشته تنها جریان آب مدل شده است و نیز مدلسازی تنها در عددهای فرود کم انجام شده است. هدف از این مقاله، بررسی دقی قتر اثرات موج بر جریان اطراف ستونهای نیمه مغروق می باشد. همچنین در این مقاله جریان آب و هوابصورت سه بعدی در اطراف ستونی با مقطع ۰۰۲۴NACAکه سطح آزاد را در زاویه حمله صفر درجه و بصورت عمودی قطع کرده است،
مورد بررسی واقع شده است. تاثیر افزایش عدد فرود و ایجاد پدیده شکست موج نیز مدل شده است. این محاسبات با استفاده از یک نر مافزار مکانیک سیالات محاسباتی تجارتی انجام شد هاند. نتایج بدست آمده می تواند در بررسی عملکرد ستونهای نیمه مغروق در شناورهای هیدروفویلیSWATH موثر و مفید واقع شود.