سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محجمدمحسن توفیق – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد اوریا – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استخراج بیش از حد منابع آب زیرزمینی باعث افت سطح سفره های آب زیرزمینی وافزایش تنش های موثر وارد بر لایه های زیرین خاک می گردد. اضافه تنشهای ناشی از افت سطح آب زیرزمینی باعث متراکم شدن این لایه ها می گردد که بصورت پدیده نشست منطقه ای (Subsidence)، در سطح زمین ظاهر می شود. با توجه به تحقیقات پیشین مؤلفین ، میزان نشستهای ایجاد شده با افت سطح آب زیرزمینی ( در دشت رفسنجان) رابطه مستقیم داشته و در نتیجه بهترین روش برای مقاله با این پدیده جلوگیری از افت بیش از حد سطح آب می باشد که می تواند بصورت استخراج فصلی و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی عملی گردد. در این مقاله پدیده نشست منطقه ای زمین در اثر بارگذاری متناوب ناشی از نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل اجزا محدود بیررسی شده است. مدلسازی اجزا محدود بر اساس تئوری تحکیم سه بعدی بایوت و با استفاده از معادله پیوستگی سیال منفذی و معادلات تعادل المانها صورت گرفته است. رفتار غیر ارتجاعی خاک تحت بارگذاری متناوب با استفاده از مدل دوسویه (Bilinear)، در نظر گرفته است. جهت کنترل نتایج بدستن آمده از روشاجزاؤ محدود، مدل آزمایشگاهی ایجاد شدئه که مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود با نتایج آزمایشگاهی صحت مدلبندی را نشان می دهد.