سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام کریمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک‐ گرایش بیومکانیک‐ دانشگاه صنعتی شریف
کامران برین – Biomedical Engineering , The Ohio State University, Culumbus, Ohio, USA
هوشنگ همامی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک‐ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایستادن به صورت قائم نیاز به برقراری توازن میان بخشهای مختلف بدن دارد تا از طریق استراتژیهای مختلف سیستمکنترلی بدن، دو هدف حفظ موقعیت و پایداری برای سیستم دینامیکی بدن فراهم شود. در این مقاله جهت ارزیابی ایناستراتژیها، یک مدل ریاضی از عملکرد انسان در صفحه ساجیتال جهت حفظ تعادل در برابر اغتشاشات نیرویی بر لینکپا ارائه و بر اساس آن دو پارامتر کنترلی استخراج گردیده است. با استفاده از این مدل اثر تأخیر عکسالعمل مفاصل برپاسخ فرد بررسی میگردد و چگونگی برآورده ساختن اهداف موقعیت و پایداری توسط پارامترهای کنترلی بهدست آمدهنشان داده میشود.