سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجیدرضا شاه حسینی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رفتار توربین های جریان شعاعی تورلوچارجرهای مدل سازی شده است. با استفاده ازمعادلات حاکم بر جریان تورین ومدلسازی افتهای مختلف منحنی های مشخصات رفتار توربین در شرایط دائمی و در جریان ورودی جزئی و کلی بدست امده است. در این مطالعه دبی جریان، نسبت فشار وراندمان توربین جزء مجهولات می باشد. لذا بامعلوم بودن هندسه توربین و فشار و دمای ورودی به آن، مدلسازی فوق امکان پیش بینی رفتار توربین شعاعی و تهیه منحنی های عملکردی آن را فراهم می آورد. از طرفی درآزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرایط گوناگون و اندازه گیری کمیتهای اصلی جریان منحنیهای عملکرد یتوربین بدست آمده است. مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدلسازی از دقت مناسبی برخوردار است. همچنین مشاهده می شود که در توربیندو ورودی حداکثر راندمان هنگامی است که دبی جرمی سمت شرود بیشتر از ورودی سمت دیگر باشد. میزان حساسیت بازده به ازاتغییر یک درصدی کمیتهای نیز مشخص شد و نشان میدهد که حساسیت بازده به تغییرات دما شدیدتر از فشار می باشد. بالاخره عدم قطعیت نتایج تجربی تعیین گدید و مشاهده می شود که با افزایش نسبت فشار وسرعت دوران توربین عدم قطعیت بازده کاهش می یابد.