سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا سرهنگ زاده – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
محمدباقر بناء شریفیان – دانشگاه تبریز، دانشکدة مهندسی برق

چکیده:

هدف این مقاله مدلسازی عیب های ترانسفورمر قدرت است. در این مقاله یک عیب دور به دور که در هر یک از طرفین ترانسفورمر سه فاز رخ داده، شبیه سازی شده است. عیب های خارجی و یک مدل برای شبیه سازی ترانسفورمر تکفاز دو سیم پیچی که دارای عیبی در یکی از سیم پیچی است بیان شده است. تبدیل فوریه به کار رفته برای تحلیل جریانهای شبیه سازی شده نشان می دهد که هارمونیک دوم جریان عیب عمده جریان نمیباشد، که مطابق با تئوری ترانسفورمر است.در این مقاله برای شبیه سازی یک ترانسفورمر تکفاز دوسیم پیچه سالم از روش Chee-Mun- Ong استفاده شده است[ ۶]واین روش برای یک ترانسفورمر معیوب نیز به کار رفته است.