سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اژدری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
کورش محمدی – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در چند دهه اخیر به دلیل رشد شدید جمعیت و افزایش نیاز بشر به غذا، استفاده از کودهای شیمیائی در کشاورزی رواج فراوانی یافته که موجب آلودگی آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق شده است. به منظور بررسی وضعیت انتشار آلودگی نیتراته در آبخوان آستانه – کوچصفهان این تحقیق انجام گردید. برای شبیه سازی از دو مدل MODFLOW و MT3D استفاده شد. مدل کیفی تهیه برای آبخوان با داده های صحرائی اندازه گیری شده مقایسه و مدل واسنجی گردید. مقدار پخشیدگی طولی در نیمه شرقی دشت، ۵۰ و در نیمه غربی آن، ۹۰ متر برآورد گردید. ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا در مرحله تنظیم مدل به ترتیب ۰/۹۵ و ۰/۲۱۷ به دست آمد. به دلیل ماندابی بودن اراضی تحت کشت و برنج و عمل دی – نیترافیکاسیون، مقدار غلظت نیترات نفوذ کرده به آب زیر زمین کم بوده و در این منطقه به حد بحرانی نرسیده است.