سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد یزدانی – کارشناس ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک
انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک
محمدهادی مهدوی – کارشناس ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک

چکیده:

این مقاله به شناسایی پارامترهای معرف دسته موتورهای هیدرولیکی می – پردازد و در ادامه سعی بر ارائه مدل ریاضی و پیشبینی رفتار سیستم دارد . مدل ریاضی سیستم، مدلی غیرخطی بر مبنای پارامترهای متمرکز تعریف – شده می باشد . در این مقاله ابتدا بمنظور شبیهسازی عملکرد دستهموتور هیدرولیکی، معادله کوپله مومنتوم مربوط به عملکرد همزمان منافذ باریکه اینرسی و دیکاپلر استخراج شده است . جهت مقداردهی پارامترهای غیرخطی، از نتایج آزمایشگاهی موجود و برای یافتن سختی مختلط ارتعاشی جزء لاستیکی فوقانی از شبیهسا زی هایپرالاستیک در نرم افزار ANSYSاستفاده شده است . معادلات مکانیزم سوییچینگ دیکاپلر نیز اعمال شده است . در ادامه، با شبیهسازی در محیط Simulink ، پاسخ زمانی در بازه فرکانس و دامنه تحریک استاندارد بررسی شده است . مدل نهایی توانایی توجیه رفتار غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی را، در فرکانسهای زیاد و کم منابع تحریک، داراست . نتایج حاضر اصلاح ارزشمندی بر مدلهای موجود
با بکارگیری کامل پارامترهای غیرخطی سیستم میباشد و رفتار غیرخطی پیشبینیشده با نتایج آزمایشگاهی مطابقت دارد .