سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام پرواسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی- دانش
عبدالحسین جهانمیری – استاد بخش بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – دانشیار بخش بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله حلقه تولید متانول که شامل یک راکتور، جداساز ، جریان برگشتی و جریان زدایش است شبیه سازی شده است و پیش بینی رفتار کلی فرآی ند تولید از گاز سنتز، از طریق حل دستگاه معا دلات دیفرانسیل و جبری انجام گردیده است . برای بررسی صحت مدل، نتایج مدل با نتایج موجود در واحد متانول مجتمع پتروشیمی شیراز مقایسه و ارزیابی شده است . در نهایت با استفاده از مدل موجود، با ثابت در نظر گرفتن نسبت جریان برگشتی و اندازه راکتور ، تاث یر عوامل مختلف برای جبران کاهش تول ید متانول در اثر افت فعالیت کاتالیست مورد بررسی قرار گرفته است.